Chi tiết tin - Thành ủy Đông Hà

Đảng bộ thành phố Đông Hà - dấu ấn qua nửa nhiệm kỳ

16:43, Thứ Tư, 24-5-2023

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, lạm phát tăng cao, giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt gây nhiều thiệt hại cho sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân. Song, được sự quan tâm hỗ trợ tích cực của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đã đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp, quyết tâm vượt qua khó khăn, ra sức phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII và đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

            Tốc độ phát triển kinh tế bình quân đạt 11,29%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Thương mại - dịch vụ dần ổn định sau ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ bình quân tăng 13,3%/năm. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 8,2%/năm. Nông nghiệp đô thị phát triển theo hướng bền vững và hiệu quả; giá trị sản xuất tăng bình quân 6,1%/năm; thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án Phát triển nông nghiệp đô thị trên địa bàn đến năm 2025. Thu ngân sách trên địa bàn sau khi loại trừ thu tiền sử dụng đất bình quân tăng 31,2%/năm. Đến nay, thành phố đã tự cân đối được thu, chi ngân sách thường xuyên. Huy động nguồn vốn đầu tư toàn xã hội được chú trọng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tăng bình quân 28,8%/năm.

 Công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và trật tự đô thị được tăng cường. Chỉ đạo phối hợp với các sở, ban ngành rà soát, hoàn thiện trình thẩm định Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045. Hoàn thiện Đề án phân loại đô thị Đông Hà đạt đô thị loại II; theo đó, Đông Hà đã đạt các tiêu chí của đô thị loại II với tổng số điểm các tiêu chuẩn đạt 89,5 điểm và hiện đang trình các Bộ ngành TW phê duyệt. Kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư xây dựng, phấn đấu từng bước xây dựng thành phố Đông Hà trở thành phố thông minh. Huy động các nguồn lực đầu tư các dự án khu dân cư, khu đô thị theo hướng thông minh hiện đại, thân thiện với môi trường. Công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường được tăng cường; hoạt động dịch vụ công ích, vệ sinh môi trường đô thị ngày càng được cải thiện. Công tác phát triển quỹ đất tiếp tục phát huy hiệu quả. Tổng nguồn thu tiền sử dụng đất trong 2 năm đạt trên 469,820 tỷ đồng, đây là nguồn lực quan trọng, chủ yếu để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị thành phố.

Lĩnh vực văn hóa xã hội phát triển khá toàn diện. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển giáo dục và đào tạo thành phố giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục ở các cấp học, quan tâm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, nhất là trong thời gian phòng chống dịch Covid - 19 được thực hiện khá hiệu quả. Chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hoá văn minh đô thị được nâng cao. Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng; quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 và các dịch bệnh khác. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được triển khai hiệu quả. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được tăng cường; công tác DS - KHHGĐ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chế độ an sinh xã hội được đảm bảo; thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19 theo Nghị quyết số 68, Quyết định số 23 của Chính phủ. Công tác tạo việc làm mới cho người lao động đã được triển khai thực hiện hiệu quả; tỷ lệ lao động qua đào tạo cuối năm 2022 đạt trên 72%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,72%, trung bình giảm 0,28%.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo tạo môi trường ổn định để phát triển KT-XH. Chỉ đạo xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, triển khai bảo vệ an ninh các sự kiện chính trị quan trọng. Tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định; tăng cường lực lượng phương tiện tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đổi mới; công tác chính trị, tư tưởng và đạo đức được tập trung chỉ đạo. Công tác tổ chức xây dựng đảng có sự chuyển biến mạnh mẽ; hệ thống bộ máy tổ chức của Đảng và hệ thống chính trị các cấp được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả; hoạt động kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra, giám sát được chú trọng; công tác dân vận đạt được nhiều kết quả. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng được nâng cao. Công tác cải cách hành chính cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được quan tâm thực hiện. Chất lượng công tác cải cách tư pháp, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và bổ trợ tư pháp được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có bước đổi mới, thực hiện tốt vai trò tập hợp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy tốt vai trò cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia các phong trào hành động cách mạng, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh. Nhân dân phấn khởi trước những thành quả đạt được của thành phố, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền.

Với những kết quả nổi bật đó, thành phố đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận và trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì của Chủ tịch nước nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Đông Hà (28/4/1972 - 2022).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện các nhiệm vụ vẫn  còn gặp một số khó khăn, hạn chế đó là:

 Năng lực tài chính, quy mô sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn đa phần còn nhỏ lẻ; hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp ở các khu, cụm công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Công tác quản lý đất đai của một số phường còn hạn chế; tình trạng xây dựng không phép, sai phép, vi phạm trật tự đô thị vẫn còn diễn ra; kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị đôi lúc còn thiếu quyết liệt. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045 chưa được phê duyệt ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các đồ án Điều chỉnh quy hoạch phân khu các phường và tiến độ lập, điều chỉnh các đồ án quy hoạch phục vụ công tác kêu gọi đầu tư xây dựng các khu đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng các khu vực từ nguồn vốn đầu tư công. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục chưa đạt so với chỉ tiêu của kế hoạch đề ra. Tình hình đơn thư của công dân tuy giảm về số lượng nhưng tính chất phức tạp hơn. Tình hình phạm pháp, trộm cắp, tệ nạn ma túy và một số tệ nạn xã hội khác còn diễn biến phức tạp.

Công tác phát triển đảng viên được đẩy mạnh chỉ đạo, tuy nhiên dự báo khó đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Một số cán bộ, đảng viên thực hiện chưa nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cá biệt có một số trường hợp vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước phải xử lý kỷ luật. Công tác nắm tình hình, dự luận trong Nhân dân của tổ chức đảng và đảng viên có lúc, có nơi chưa thực sự chủ động, thiếu kịp thời.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII đã đề ra Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã thảo luận và xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới như sau:

* Về nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh.

- Tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng bền vững; xác định thương mại dịch vụ là lĩnh vực mũi nhọn, công nghiệp là động lực, phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, sản xuất hàng hóa. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thương mại; rà soát bố trí quỹ đất tại các khu vực trung tâm nội thị, các khu đô thị mới, vùng ven đô đảm bảo điều kiện phát triển thương mại dịch vụ. Tranh thủ các nguồn lực xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp; ưu tiên đầu tư hoàn thiện và khai thác có hiệu quả cụm công nghiệp Quốc lộ 9D. Tiếp tục quy hoạch ổn định các vùng sản xuất và phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, tạo sản phẩm sạch, an toàn, chất lượng.

- Tăng cường các giải pháp tăng thu và nuôi dưỡng nguồn thu; đề xuất phân cấp nguồn thu cho thành phố Đông Hà nhằm tiếp tục đảm bảo tự cân đối thu chi ngân sách; đề xuất cơ chế phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế trên địa bàn đảm bảo ổn định chủ động trong công tác điều hành ngân sách. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 - CT/TU ngày 27/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố”.

- Tập trung huy động nguồn lực đầu tư trong xã hội, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ để đầu tư phát triển; đồng thời quản lý, sử dụng các nguồn lực huy động một cách có hiệu quả; thực hiện đảm bảo theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Triển khai hiệu quả các dự án, Đề án trọng tâm theo kế hoạch. Thực hiện tốt các hợp phần theo Đề án xây dựng đô thị thông minh thành phố Đông Hà giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Tăng cường công tác quản lý đất đai, đề xuất các giải pháp khơi thông điểm nghẽn trong công tác GPMB nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, thu hút nhà đầu tư vào địa bàn.

- Phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa, gắn với tiến bộ và công bằng xã hội; triển khai các hoạt động ý nghĩa, phong trào thi đua tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Nhân dân. Nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn, chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, chất lượng giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu về y tế, chú trọng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống dịch bệnh. Triển khai các giải pháp xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề; tìm kiếm các đối tác để cung ứng lao động có tay nghề tham gia các thị trường lao động trong, ngoài tỉnh và các nước trong khu vực. Tăng cường vận động người dân tham gia Bảo hiểm y tế; đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được hưởng đầy đủ quyền lợi khi tham gia.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số. Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trong từng cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo đúng tiêu chuẩn, điều kiện; thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng làm việc chuyên nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số. Đảm bảo siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác tiếp dân; giải quyết đơn thư của công dân. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra và công tác tự kiểm tra về phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị.

- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; củng cố xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch vững mạnh. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, giữ gìn mỹ quan đô thị, đẩy lùi tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

* Về nhiệm vụ xây dựng Đảng:

- Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; nâng cao công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII gắn với đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chú trọng chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Đẩy mạnh việc lãnh đạo thực hiện công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới gắn với nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; chú trọng quán triệt và thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Chỉ đạo đa dạng hóa các hình thức tổ chức, nâng cao nhận thức, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp đối với tổ chức đảng, đảng viên và người đứng đầu các tổ chức đảng trực thuộc trên địa bàn.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, kết luận của Đảng về công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố. Chỉ đạo đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Đảng và Nhà nước gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo.

- Cụ thể hóa và nâng cao chất lượng việc lãnh đạo thực hiện Quyết định số 217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị, nhằm phát huy vai trò Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nhiệm vụ đặt ra cho nửa nhiệm kỳ còn lại là rất nặng nề, đòi hỏi Đảng bộ và Nhân dân thành phố Đông Hà phải tập trung cao độ trong thực hiện các nhiệm vụ; chú trọng nâng cao hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để từng tổ chức cơ sở đảng, mỗi đảng viên thật sự vững mạnh. Tin tưởng rằng, Đảng bộ và Nhân dân thành phố Đông Hà sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 -2025 đã đề ra, xây dựng Đông Hà từng bước trở thành thành phố thông minh.

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn