Đại hội Đảng - Thành ủy Đông Hà

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 5
  • numberArticle - 5
  • numberRelation - 0

Đại hội Đảng

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG TRỊ LẦN THỨ XVII – ĐẠI HỘI CỦA NIỀM TIN VÀ KỲ VỌNG

 Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng”, sau một thời gian chuẩn bị tích cực, khoa học, công phu, được sự nhất trí của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10 năm 2020, tại thành phố Đông Hà đã thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh nhà.

Tham dự Đại hội có 345 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 47 ngàn đảng viên, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần đoàn kết và quyết tâm đổi mới của toàn Đảng bộ, quân và dân Quảng Trị. Đại hội rất vui mừng, phấn khởi được đón đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư về dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội, mang đến nguồn động  viên to lớn, niềm tin sâu sắc cho Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Quảng Trị. Cùng về dự theo dõi và chỉ đạo Đại hội, có: Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Đảng ủy Quân khu 4, các Vụ địa phương. Về dự và chung vui với đại hội có những người con của quê hương Quảng Trị, hiện đang giữ cương vị công tác quan trọng tại các cơ quan Trung ương; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo Sư đoàn 968, Đoàn kinh tế Quốc phòng 337; các đồng chí lãnh đạo các Doanh nghiệp Trung ương và địa phương đã về dự đại hội. Dự, theo dõi và đưa tin về đại hội có đông đảo phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương.

Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Trị trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là phải phát huy truyền thống hào hùng của quê hương, khát vọng phát triển, tranh thủ mọi thời cơ, cơ hội mới, khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém; luôn nêu cao quyết tâm chính trị, đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động; tất cả mọi hoạt động phải vì sự ổn định và phát triển của quê hương Quảng Trị, để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương. Quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII xác định thực hiện 4 nội dung quan trọng, đó là:

Thứ nhất, tập trung thảo luận tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ khoá XVI; chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển giai đoạn 2020-2025.

Thứ hai, thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy đảng; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Thứ ba, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, vì sự phát triển của tỉnh nhà, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu biểu về trí tuệ và bản lĩnh, năng lực, uy tín và phẩm chất chính trị, đảm bảo cơ cấu, tính kế thừa để bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVII, thực sự là hạt nhân lãnh đạo, là trung tâm đoàn kết và có sức chiến đấu cao để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thứ tư, bầu Đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, là những đồng chí đủ tiêu chuẩn đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ và ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, có khả năng đóng góp vào sự thành công của Đại hội.

Với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện và nhất trí cao với kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI trong bối cảnh có nhiều thuận lợi: Đất nước ngày càng hội nhập sâu và toàn diện theo hướng tích cực, chủ động, tạo cơ hội mới, môi trường mới cho hợp tác phát triển; những thành tựu to lớn đã đạt được sau 30 năm lập lại tỉnh là tiền đề, cơ sở để tỉnh tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, bối cảnh tình hình có những diễn biến phức tạp, khó lường; thiên tai, dịch bệnh, sự cố ô nhiễm môi trường biển, nhất là đại dịch Covid-19 bùng phát từ đầu năm 2020... đã tác động trực tiếp và ảnh hưởng lớn đến quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI và đời sống của Nhân dân trong tỉnh. Song, với khát vọng vươn lên, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Trị đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đạt được những kết quả quan trọng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm sau cao hơn năm trước và cao hơn mức tăng bình quân của cả nước; cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng; đã xác định được một số hướng đi phù hợp trong phát triển kinh tế - xã hội, chủ động biến khó khăn, bất lợi thành tiềm năng, lợi thế của địa phương. Huy động và sử dụng vốn đầu tư toàn xã hội có hiệu quả; nhiều dự án trọng điểm đã được khởi động. Văn hóa - xã hội đạt được nhiều tiến bộ; an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Công tác đối ngoại được đẩy mạnh, góp phần thu hút nguồn lực cho phát triển. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thông suốt. Đảng bộ tỉnh đã thực hiện cơ bản mục tiêu “đưa Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước”.

Đồng thời, trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật và cầu thị, Đại hội đã nghiêm túc chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trên các lĩnh vực; một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng, cơ bản không đạt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.xác định nguyên nhân khách quan, chủ quan và rút ra 5 bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đại hội đã phân tích những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong giai đoạn tới, nhất là những khó khăn do đại dịch COVID -19, mưa lũ gây ra và đề ra mục tiêu với quyết tâm: Phấn đấu đến năm 2025, Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước.

Để thực hiện được mục tiêu quan trọng đó, Đại hội đã thảo luận và thống nhất 18 chỉ tiêu chủ yếu, 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, xác định rõ các ngành, lĩnh vực ưu tiên nhiệm kỳ mới, đó là: Các ngành công nghiệp dựa trên lợi thế so sánh của địa phương, như: công nghiệp năng lượng; công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản (nhất là công nghiệp chế biến gỗ); công nghiệp silicat; công nghiệp dệt may. Nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, canh tác tự nhiên. Một số ngành dịch vụ có tiềm năng phát triển, giá trị gia tăng cao, có khả năng cạnh tranh (tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông, thị trường bất động sản...). Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tại Đại hội đã có 32 tham luận của các đại biểu tham gia (trong đó, có 10 ý kiến tham gia trực tiếp tại Đại hội) với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, sâu sắc và toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, cải cách thủ tục hành chính, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; qua đó, đã nhận diện rõ nét hơn về lợi thế địa chính trị và địa kinh tế của tỉnh cho phát triển kinh tế - xã hội cũng như phân tích rõ hơn những khó khăn, thách thức, từ đó, xác định các mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp và những quyết sách quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đại hội đã thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và giao BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII tiếp thu ý kiến của Đại hội hoàn chỉnh, ban hành và tổ chức thực hiện; đồng thời thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy đảng; của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, khách quan, dân chủ, sáng suốt, đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 51 đồng chí, có phẩm chất chính trị, trình độ năng lực, đảm bảo cơ cấu, độ tuổi, có tính kế thừa và phát triển theo đúng quy định. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị khóa XVII đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí; đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị đã bầu các đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị; đồng chí Võ Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị cũng bầu ra Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị gồm 11 ủy viên; đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu gồm 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết, đại diện cho trí tuệ và tâm huyết của Đảng bộ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là sự mở đầu quan trọng cho chặng đường mới, đánh dấu một bước phát triển về chất, có ý nghĩa lịch sử quan trọng, cổ vũ toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, phát triển với tốc độ nhanh và bền vững hơn, quyết tâm đưa sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Trị lên một tầm cao mới xứng đáng với truyền thống anh dũng, kiên trung của quê hương cách mạng anh hùng./.

]]>

Văn bản mới

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn