Chi tiết tin - Thành ủy Đông Hà

Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; tích cực tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng

10:25, Thứ Tư, 22-5-2024

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn và thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thành phố đã đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2023 và đạt được nhiều kết quả quan trọng:

Đồng chí Lê Quang Chiến - UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà

 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, triển khai toàn diện trên tất cả các mặt và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng được tăng cường; tích cực tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và thành phố; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, thiết thực, phù hợp với thực tiễn địa phương; chỉ đạo và đạt kết quả cao trong cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 ở cấp tỉnh, Trung ương. Chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, kịp thời thông tin về các chủ trương, định hướng chỉ đạo của cấp ủy các cấp, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ những thành tựu nổi bật của thành phố nói riêng, tỉnh và cả nước nói chung trên các lĩnh vực. 

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cán bộ được quan tâm thực hiện. Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định về công tác tổ chức và cán bộ, đảm bảo gắn kết chặt chẽ thực hiện quy trình, các khâu trong công tác cán bộ. Công tác phát triển đảng viên được quyết liệt chỉ đạo, trong năm kết nạp 175 quần chúng vào Đảng, đạt 116,7% kế hoạch năm và dẫn đầu toàn tỉnh về công tác phát triển đảng viên mới. Hiện Đảng bộ thành phố có 67 tổ chức cơ sở đảng, gồm 16 Đảng bộ và 51 chi bộ cơ sở với tổng số đảng viên 7.210 đồng chí.

Công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng được thực hiện đảm bảo kế hoạch. Công tác dân vận tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung của toàn thành phố, củng cố thêm niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền, chăm lo tốt các mặt đời sống, đảm bảo an sinh xã hội.

Có thể thấy rằng, một trong những kết quả nổi bật của công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố năm qua là, trong điều kiện cán bộ chủ chốt của thành phố có biến động và thay đổi nhưng nội bộ ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ và thường trực thành ủy luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất, luôn hỗ trợ và chia sẻ lẫn nhau, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần, trách nhiệm trước đảng bộ và Nhân dân thành phố để cùng nhau xây dựng thành phố, cùng nhau phát triển. Phong cách, phương pháp lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền được đổi mới trên nhiều mặt, nhất là tính khoa học, sâu sát với thực tiễn, quan tâm giải quyết những vấn đề cấp thiết về phát triển kinh tế - xã hội cũng như tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đối thoại với cán bộ, đảng viên và Nhân dân để kịp thời tháo gỡ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc.

Những kết quả nổi bật trên lĩnh vực xây dựng Đảng là nền tảng để thực hiện tốt các nhiệm vụ về kinh tế- xã hội; thành phố quán triệt phương châm“Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung điều chỉnh quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết, huy động các nguồn lực đầu tư nhằm từng bước hoàn chỉnh các tiêu chí đô thị loại II” để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Kết quả tốc độ tăng tưởng kinh tế thành phố tăng 9,77% so với năm 2022; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, trong đó xác định thương mại, dịch vụ giữ vai trò chủ đạo, là bước đột phá trong phát triển kinh tế. Tổng thu ngân sách trên địa bàn sau loại trừ tiền sử dụng đất thực hiện 361,503 tỷ đồng, đạt 92,5% dự toán tỉnh, đạt 90,2% dự toán thành phố giao. Thành phố kịp thời đề xuất các biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cơ chế, chính sách, nguồn vốn để sớm triển khai các dự án trọng điểm, quan trọng của thành phố; đồng thời, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư công khai, minh bạch, để thu hút đầu tư phát triển trên các lĩnh vực. Phối hợp tích cực để trình phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đến năm 2045; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác công khai đồ án và triển khai điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 các phường, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên địa bàn thành phố. Tích cực chỉ đạo cập nhật, hoàn chỉnh Đề án phân loại đô thị Đông Hà đạt đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Trị để chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, ng tác an sinh xã hội, chăm lo đời vật chất, tinh thần gia đình chính sách, người có công với cách mạng được thực hiện kịp thời. Quốc phòng, an ninh được cũng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2023; tổ chức mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Điều tra, triệt phá nhiều vụ án ma túy lớn trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Xác định năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, quyết định khả năng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xác định thực hiện các nhiệm vụ với phương châm: “Đổi mới, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm; khắc phục khó khăn; khơi thông nguồn lực; tăng tốc phát triển”; thành phố cũng đề ra 06 chỉ tiêu và 08 nhóm nhiệm vụ trên lĩnh vực xây dựng Đảng; 15 chỉ tiêu và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên lĩnh vực kinh tế - xã hội để tập trung thực hiện. Trong đó, thành phố nhấn mạnh tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh mới ban hành và các văn bản cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của thành phố; các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, nhất là người đứng đầu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của nghiên cứu, học tập lý luận chính trị trong điều kiện mới. Tiếp tục, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp. Tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; chỉ đạo triển khai mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, nhất là trên các lĩnh vực nhạy cảm, những nơi xảy ra các vụ việc phức tạp kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Chú trọng tự kiểm tra của tổ chức đảng và đảng viên, nhất là cấp ủy viên trong việc chấp hành quy định về trách nhiệm nêu gương, những điều đảng viên không được làm, thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân... để kịp thời chấn chỉnh, xử lý, khắc phục, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn, kéo dài. Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác dân vận trong hệ thống chính trị; chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố. Quan tâm giáo dục, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự hài lòng của người dân đối với hoạt động hành chính. Đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động; phát huy hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chủ động nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, kiến nghị, đề xuất giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc, bất cập ngay từ cơ sở.

Bên cạnh việc tập trung lãnh đạo quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh thì công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ cơ bản thường xuyên, cũng là nhiệm vụ then chốt trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi sự nỗ lực cao độ của toàn Đảng, toàn dân ở mọi cấp, mọi ngành và của bản thân mỗi đảng viên; đồng thời phải có chủ trương, biện pháp thích hợp, phải tìm ra được yếu tố tác động để có giải pháp sát thực. Vì vậy, phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện mọi nhiệm vụ, tăng tốc quyết tâm, phấn đấu thực hiện thành công các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn