Chi tiết tin - Thành ủy Đông Hà

Kết quả nổi bật qua 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố Đông Hà

10:19, Thứ Tư, 22-5-2024

Kế thừa những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; 3 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xem đây không chỉ là nhiệm vụ, mà cao hơn còn là niềm tự hào, là tình cảm, lòng thành kính và lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên trong thành phố đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung Kết luận số 01-KL/TW; tổ chức nghiên cứu, quán triệt chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hằng năm; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi Diễn đàn sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn viên, hội viên, trong sinh hoạt chuyên đề; trong kế hoạch, chương trình hành động; việc ký cam kết của tập thể, tiêu chí thi đua của cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức học tập, quán triệt đã Kết luận số 01-KL/TW đã làm chuyển biến cơ bản nhận thức tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Từ đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã liên hệ thực tiễn và soi rọi bản thân để nghiên cứu học tập và đăng ký việc làm theo Bác sát với chức năng, nhiệm vụ và quá trình học tập, lao động, công tác. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động, sáng tạo, với những cách làm mới thiết thực, hiệu quả; lựa chọn những vấn đề khó, những khâu đột phá, phức tạp trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết có kết quả rõ rệt; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được phát động mạnh mẽ, gắn với các phong trào thi đua ở cơ sở. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác; gương mẫu, xung kích đi đầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; thực sự có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thực sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể, luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống cục bộ địa phương, bè phái trong công tác cán bộ. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đã thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, trong đó đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị; qua đó, đã khẳng định được vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Nhìn chung, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đã nêu cao ý thức tự giác thực hiện các chuẩn mực đạo đức, lấy đó là chuẩn mực để bản thân phấn đấu, rèn luyện, học tập và làm theo. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống; về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân và trách nhiệm trước công việc được giao; góp phần tiếp sức, cổ vũ toàn thể Nhân dân toàn thành phố đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đông Hà lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị vẫn còn những hạn chế cần phải được khẩn trương khắc phục; đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát thực tế, chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Việc xác định khâu đột phá ở một số địa phương, đơn vị còn lúng túng. Công tác cải cách hành chính có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, có ngành, có địa phương còn chậm trễ trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của các cấp,  các ngành, địa phương, đơn vị chưa kịp thời, chưa tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội, nhất là gương người tốt, việc tốt trong phát triển kinh tế, xây dựng đô thị văn minh. Kế hoạch làm theo của tập thể chưa tập trung vào việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, giải quyết vấn đề bức xúc, nổi cộm tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; kế hoạch làm theo của một số cán bộ, đảng viên còn hình thức, nội dung đăng ký còn chung chung, thiếu cụ thể, khó thực hiện và khó theo dõi, đánh giá.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả hơn nữa Kết luận số 01-KL/TW,  thời gian tới  cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Minh, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Kết luận số 01-KL/TW; nội dung chuyên đề năm 2024 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Muốn vậy, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày, với những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng cần xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, phải căn cứ tình hình cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để chủ động lựa chọn những khâu đột phá, những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà đông đảo quần chúng nhân dân quan tâm; từ đó, có những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với Kết luận số 21-KL/TW và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; đưa nội dung học tập, làm theo Bác vào các kỳ sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ, cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội. Thực hiện tốt Kế hoạch số 214-KH/TU, ngày 26/3/2024 của Ban Thường vụ Thành uỷ về tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2024.

- Đi đôi với việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Các cấp ủy Đảng phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đối với các tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ để đảm bảo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác thường xuyên, liên tục, chất lượng.

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần đẩy mạnh phong trào thi đua trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác. Chú trọng phát hiện và đẩy mạnh việc nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước để tạo sự cảm hóa mạnh mẽ, là tấm gương, là bài học sống động góp phần vào việc bồi dưỡng nhận thức, tư tưởng, tình cảm, khơi dậy và nhân lên mặt tích cực trong mỗi con người, trong mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và trong cộng đồng xã hội.

Với những thành quả đạt được trong thời gian qua; tin tưởng rằng, các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn