sơ đồ - Thành ủy Đông Hà

Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”

8:44, Thứ Hai, 20-3-2023

Dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng vũ trang (LLVT) quần chúng, là một bộ phận của LLVT nhân dân Việt Nam. 88 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp uỷ, chính quyền các cấp, của các cơ quan, đơn vị và Nhân dân, lực lượng DQTV nói chung và DQTV thành phố Đông Hà nói riêng đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Kế thừa và phát huy truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc qua hàng nghìn năm lịch sử, để đáp ứng tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách đây 88 năm, ngày 28/3/1935, Đại hội đại biểu lần thứ I của Đảng tại Ma Cao (Trung Quốc) đã ban hành Nghị quyết về đội tự vệ, chủ trương lập “Đội tự vệ công nông thường trực”Nghị quyết về Đội tự vệ đã khẳng định “Tự vệ đội càng mạnh thì tức là có điều kiện thuận lợi để sau này tổ chức du kích chiến tranh và vũ trang bạo động”. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định tư tưởng chỉ đạo chiến lược, xuyên suốt của Đảng về vũ trang toàn dân và chiến tranh nhân dân với phong trào toàn dân đánh giặc. Từ đó, ngày 28/3 hằng năm trở thành ngày truyền thống của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV).

Trải qua 88 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ, cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ đã hết lòng trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, sự nghiệp cách mạng của Đảng; chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm, lao động, học tập, công tác hiệu quả, sáng tạo và đã có những đóng góp đặc biệt xuất sắc, góp phần viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc; cùng LLVT chính quy và toàn dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đánh thắng thực dân, đế quốc, thực hiện thành công cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng DQTV, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen ngợi: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch có hung bạo thế nào, hễ động vào lực lượng đó, bức tường đó thì kẻ địch nào cũng phải tan rã”...

Trong những năm qua, quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng và hoạt động của lực lượng DQTV, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn toàn tỉnh và thành phố, nhất là từ khi có Luật Dân quân tự vệ, lực lượng DQTV được xây dựng theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”, tổ chức biên chế tinh gọn, chất lượng tổng hợp được nâng lên, từng bước đổi mới nội dung huấn luyện và phương thức hoạt động theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”. Việc xây dựng DQTV được gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc. Góp phần làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ chế độ XHCN, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố tăng cường quốc phòng, an ninh. Lực lượng DQTV đã thực sự trở thành công cụ chủ yếu bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ Nhân dân ở cơ sở. Lực lượng DQTV cũng là những chiến sĩ xung kích trong công tác vận động quần chúng, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống dịch bệnh, giúp đỡ Nhân dân, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tin tưởng, đánh giá cao, hình ảnh của cán bộ, chiến sỹ lực lượng DQTV trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ đã được lan toả sâu rộng, đầy ý nghĩa.

Với địa bàn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội của tỉnh, việc tổ chức và xây dựng lực lượng DQTV của thành phố Đông Hà có những yêu cầu và đòi hỏi cao hơn. Hiện nay, toàn thành phố có tổng số 1769 đồng chí tham gia lực lượng, trong đó dân quân có 728 đồng chí, tự vệ có 1041 đồng chí chiếm 2,2 % dân số, tỷ lệ đảng viên đạt 44% (744 đồng chí), với số lượng nhiều đầu mối  bao gồm 89 đầu mối cơ quan đơn vị, có 51 ban chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ, cấp phường có 9 ban chỉ huy. Trong những năm qua …..Ban CHQS phường 5 là đơn vị điểm về mô hình hoạt động, Ban CHQS phường Đông Lương là đơn vị điểm về tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật đã có nhiều hoạt động hết sức hiệu quả và có ý nghĩa ….

Trong những năm tới, trước diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực; sự chống phá của các thế lực thù địch, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có DQTV. Vì thế lực lượng DQTV tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; nhất là Kết luận số 41-KL/TW ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa IX) về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và lực lượng DBĐV trong tình hình mới; Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Xây dựng lực lượng DQTV có tổ chức biên chế chặt chẽ, chất lượng chính trị cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng chiến đấu tốt, hoạt động có hiệu quả; trang bị vũ khí phù hợp; được giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, huấn luyện quân sự toàn diện, có nội dung chuyên sâu, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. . Để tiếp tục xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

Thứ nhất: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp đối với công tác xây dựng lực lượng DQTV.Đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và phải được đặt trong các chương trình hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức cần có sự chuyển biến mạng mẽ hơn nữa trong nhận thức, tập trung lãnh đạo, chi đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương và công tác DQTV.

Thứ hai: Tiếp tục xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, có chất lượng tổng hợp ngày càng cao, trước hết là chất lượng chính trị, đảm bảo để DQTV thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở cơ sở; thực hiện củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ huy quân sự các cơ quan, tổ chức và ban chỉ huy quân sự cấp phường theo Luật định.Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật cho các đối tượng DQTV nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, pháp luật để có đủ khả năng xử trí các tình huống và đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Thứ ba: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện tập, diễn tập và hoạt động của lực lượng DQTV; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác vận động quần chúng với huấn luyện quân sự; chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng DQTV tại chỗ, cơ động và các binh chủng; tăng cường huấn luyện cho DQTV về nhiệm vụ phòng, chống, ứng phó với thiên tai, xử lý các tình huống bảo vệ trật tự an ninh xã hội ở địa phương, cơ sở.

Thứ tư: Chăm lo thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV. Các địa phương, cơ quan, đơn vị cần thực hiện nghiêm Luật DQTV, nhất là quy định về ngân sách, nhằm bảo đảm kịp thời chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV. Tập trung thực hiện đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động, chế độ chính sách đối với DQTV giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo, hiện nay theo Nghị quyết 108 của Hội đồng nhân dân tỉnh…..Đồng thời, chú trọng gắn công tác chính sách với công tác tổ chức, công tác tư tưởng; làm tốt công tác chính sách đối với những gia đình cán bộ, chiến sĩ DQTV có khó khăn, bảo đảm cho chiến sỹ DQTV yên tâm thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được huy động. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thi đua - khen thưởng gắn với thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân rộng điển hình tiên tiến, tiếp tục xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ năm, xây dựng DQTV phải gắn chặt với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ở địa phương, cơ sở. Để thực hiện tốt xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, trước hết phải xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng của tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức quần chúng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, “Thế trận lòng dân” ở cơ sở phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tích cực tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng địa phương, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện.        

Phát huy truyền thống vẻ vang qua 88 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng DQTV. Với truyền thống đầy tự hào của DQTV Việt Nam, mỗi cán bộ, chiến sĩ DQTV trên quê hương Đông Hà cần không ngừng rèn luyện, phấn đấu, tích cực huấn luyện, hăng hái lao động sản xuất, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân và những phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng./.

Các tin khác

VĂN BẢN MỚI

THĂM DÒ Ý KIẾN

0 người đã tham gia bình chọn